Stichting

Stichting Gispen Collectie (SGC) is het kenniscentrum over de historie van het bedrijf Gispen. SGC heeft als doel: het bevorderen van kennis over, het stimuleren van onderzoek naar, het integraal ontsluiten en uitdragen van de geschiedenis van het bedrijf Gispen en de door het bedrijf ontworpen producten. Naast de ontsluiting waakt de SGC voor het behoud voor het Gispen erfgoed en geeft zij hierover advies aan instanties en particulieren. Voor het realiseren van deze doelstelling werkt SGC samen met verschillende erfgoedinstanties. Belangrijke partners van SGC zijn Het Nieuwe Instituut in Rotterdam (HNI) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. De RCE beheert sinds 1999 de historische collectie Gispen meubilair. Sinds 1994 wordt het Gispen-archief over de periode 1916 – 1966 bij HNI bewaard. SGC draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van het bedrijfsarchief uit de jongste periode (1966 tot 2010).

Het Gispen erfgoed wordt bewaard door verschillende (museale) instanties, archieven en particulieren. Om dit erfgoed bijeen te brengen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor een groot publiek, werkt SGC sinds 2009 aan de ontsluiting van het digitale archief.

De belastingdienst heeft Stichting Gispen Collectie aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Bestuur

Stichting Gispen Collectie bestaat uit een bestuur van vijf mensen en een programmamanager, die ondersteund wordt door vrijwilligers in diverse commissies.


Werkgroep

Stichting Gispen Collectie telt een groep vrijwilligers die zich op vrijwillige basis inspant om de doelstellingen van de stichting te bereiken en over her voetlicht te brengen. Deze vrijwilligers zijn verenigd in een werkgroep, die regelmatig bijeenkomt voor overleg en uitwisseling en uitvoering van ideeën.

Bestuur en werkgroep, oktober 2020


Raad van Advies

De Stichting Gispen Collectie prijst zich gelukkig dat het gebruik kan maken van een Comité van Aanbeveling (CvA) met gerespecteerde leden. Het CvA ondersteunt de Stichting Gispen Collectie waar mogelijk door contacten te leggen en gebruik van het netwerk van de leden te bieden. Belangrijkste functie is natuurlijk het aanbevelen van de Stichting wanneer dat gewenst is.