ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Gispen Collectie aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties gedaan aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat legaten vrijgesteld zijn van schenk en erfbelasting.

Beloningsbeleid​

De bestuurs- en werkgroepleden van de Stichting Gispen Collectie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten van de bestuurs- en werkgroepleden, voor zover die kosten door hen kunnen worden verantwoord. De conservator is in dienst bij de Stichting Gispen Collectie en maakt geen deel uit van het bestuur.

Beleidsplan 2019-2023

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019