ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Gispen Collectie aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties gedaan aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat legaten vrijgesteld zijn van schenk en erfbelasting.

Alle fiscale mogelijkheden staan hier op een rijtje.

Inkomstenbelasting

Schenkingen aan een ANBI komen in beginsel in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Het bedrag dat u mag aftrekken is afhankelijk van uw drempelinkomen. Alles boven de drempel van 1% van uw inkomen is aftrekbaar. Giften aan een Culturele ANBI komen zelfs voor 125% in aanmerking voor aftrek. Met andere woorden als u de vereniging €100 doneert, mag u €125 aftrekken.

Extra belastingvoordeel

Heeft u een hoog inkomen, dan heeft u ook een hoge drempel voor aftrek van giften. Mogelijk komt u met uw gift dan niet of nauwelijks uit boven de drempel. In dat geval (of omdat u meer wilt aftrekken) kunt u een periodieke gift overwegen. Dan leggen u en de stichting in een schriftelijke overeenkomst vast dat u jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een gift zult doen. Bij een schriftelijk vastgelegde periodieke gift geldt geen drempel, maar nog wel steeds de verhoging van 125%. Voor de meeste belastingplichtigen betekent dit dat een gift van €100 de schenker uiteindelijk ‘slechts’ €53 kost. Dit kan voor belastingplichtigen in het hoogste belastingtarief in Box 1 zelfs uitkomen op €38 (bedrag voor 2020).
Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften vindt u op de website van de Belastingdienst. Een formulier voor het aangaan van een periodieke gift vindt u hier. Vul het in en stuur dit ondertekend in tweevoud naar: Penningmeester St. Gispen Collectie, Parallelweg West 23, 4104 AZ Culemborg. Spoedig ontvangt u dan een ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.

Erf- en schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Dat betekent dat als u overweegt de vereniging een schenking te doen of een legaat na te laten, u en de stichting daarover geen belasting verschuldigd zijn. Doet u de schenking bij leven, dan is die schenking ook nog eens aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zoals hierboven beschreven.
Overweegt u een periodieke gift of wilt u meer uitleg over het schenken of nalaten aan de stichting, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.


Als ANBI heeft de stichting een aantal administratieve verplichten, zoals het openbaren van het bestuur, het beloningsbeleid en de jaarstukken. Deze vindt u hieronder.

Beloningsbeleid​

De bestuurs- en werkgroepleden van de Stichting Gispen Collectie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten van de bestuurs- en werkgroepleden, voor zover die kosten door hen kunnen worden verantwoord. De conservator is in dienst bij de Stichting Gispen Collectie en maakt geen deel uit van het bestuur.

Beleidsplan 2019-2023

Jaarplan 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020