Gezocht: secretaris

Het bestuur van de SGC nodigt kandidaten uit te solliciteren voor de functie van secretaris waarvoor per 1 oktober 2020 een vacature bestaat. De secretaris maakt deel uit van het bestuur dat gemiddeld zes keer per jaar bijeenkomt. Taken van de secretaris zijn als volgt:

  • De secretaris draagt zorg voor notulen en verslagen van bestuursvergaderingen. In overleg met de voorzitter stelt de secretaris de agenda van vergaderingen vast en levert relevante stukken aan.
  • Hij of zij houdt voor de voorzitter de zaken die spelen in de gaten en wijst op de opvolging van acties, bijvoorbeeld na een vergadering.
  • De secretaris stelt het jaarplan, de activiteitenplanning en het jaarverslag op. De penningmeester levert desgevraagd de financiële paragraaf aan.
  • De secretaris zorgt voor de (eind)redactie van beleidsstukken, waaronder het (meerjaren-)beleidsplan.
  • De secretaris is de penvoerder van de organisatie en verzorgt in die hoedanigheid de externe en bij gelegenheid ook interne communicatie, waaronder het e-mailverkeer.
  • De secretaris is contactpersoon voor ingekomen berichten voor de stichting en het bestuur en verzorgt daarnaast ook de uitgaande correspondentie.
  • De secretaris ondersteunt het bestuur bij het organiseren van activiteiten; zoals het jaarlijks evenement met de SGC-vrijwilligers.

Stichting Gispen Collectie heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat bekent dat bestuursleden geen bezoldiging ontvangen voor de uitvoering van hun functie.

Verzoeken om nadere informatie en sollicitaties graag per e-mail naar dr. Casper de Groot voorzitter@stichtinggispencollectie.nl.

De wens is om in de eerste helft van september de gesprekken te voeren.